Utveckling

 

Att få en långsiktig och samordnad IT-utveckling kan vara en utmaning för en mindre enskild kommun. För de sex medlemskommunerna är det Kommunalförbundet Itsam som har detta uppdrag.

Vi utför uppdraget genom att utreda och införa olika stödsystem för de kommunala verksamheterna. När det gäller utvecklingsfrågor diskuterar vi tillsammans med användargrupper möjliga tekniska lösningar och utmaningar. Strategiskt arbete och löpande kontakter hjälper oss att fånga upp aktuella behov hos våra medlemskommuner.

En mycket viktig uppgift är omvärldsbevakning. Målet är att hjälpa de kommunala verksamheterna att utveckla sina IT-funktioner så att de uppfyller e-samhällets intentioner. Medborgarna ska genom vårt arbete få tillgång till relevant och tillförlitlig information, oavsett var den förvaras.

Strategi

Itsams strategi är att:​
- leverera största användarnytta inom IT-området till våra medlemskommuner.
- leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet.
- bygga fibernät på medlemskommunernas uppdrag.
- agera som en juridisk part mot leverantörer.
- vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller IT-relaterade frågor.
- vara medlemskommunernas spjutspets vad det gäller IT-strategiska frågor.
- medverka till och möjliggöra fördjupad samverkan på andra verksamhetsområden.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584