Regler och riktlinjer, IT- och informationssäkerhet

 

Kommunalförbundet Itsam har arbetat fram regler och riktlinjer för att skydda IT-verksamheten i medlemskommunerna.

Informationssäkerhetspolicy IT PDF
Policy som beskriver det övergripande ansvaret och arbetsfördelningen vad gäller informationssäkerhetsfrågor.

Organisation för samordning av informationssäkerhetPDF
Organisationen beskriver rollerna inom informationssäkerhetsorganisationen mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet.

Informationssäkerhetsinstruktion förvaltning PDF
Beskriver ansvar/roller för systemägare, systemförvaltare, systemtekniker med flera som utgör grunden för det praktiska arbetet med alla IT-system inom kommunalförbundet och medlemskommunerna.

Informationssäkerhetsinstruktion personal PDF
Handhavandeinstruktion för all kommunanställd personal som beskriver handhavandet i det dagliga användandet av datorer och tjänster på arbetsplatsen.

Informationssäkerhetsinstruktion elever PDF
Handhavandeinstruktion för elever vid använding av datorer och tjänster i skolan.

Informationssäkerhetsinstruktion externa användare PDF
Handhavandeinstruktion för användare som inte är anställda i kommunen men ändå har tillgång till datorer eller IT-relaterade tjänster till exempel förtroendevalda, konsulter, besökare på bibliotek etc.    

Riktlinje för molntjänsterPDF
Riktlinje som definierar regler och krav vid anskaffning, användning och avveckling av externa och interna molntjänster.

Riktlinje för åtkomstkontroll PDF
Riktlinje som beskriver och reglerar vilken säkerhetsnivå man som användare är ålagd att följa vid inloggning/åtkomst till system och tjänster inom all kommunal verksamhet.

Riktlinje gällande utbyte av sekretessbelagd informationPDF
Riktlinjen innehåller konkreta regler och anvisningar vid hantering av sekrertessbelagd information både internt och externt för kommunal verksamhet.

Riktlinje gällande publika terminaler PDF
Riktlinje som beskriver vad som gäller för datorer som nyttjas av allmänheten, tex på ett bibliotek. Reglerar användning och uppkoppling mot internet.

Riktlinje gällande mobila enheterPDF
Regler för användning och uppkoppling mot nätverk för mobiltelefoner och läsplattor inom kommunal verksamhet. Gäller även förtroendevalda med läsplatta eller mobil som tillhandahålls av kommunen.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584