Organisation

Itsams organisation baseras på avdelningschefer som har ett linjeansvar när det gäller utveckling, planering, ekonomi samt personal. Respektive chef har även ett processansvar för respektive frågor som gäller för hela Itsam. Itsams två huvudprocesser är driftprocessen och utvecklingsprocessen.

Vidare i organisationen är verksamheten indelad i fyra avdelningar:

Stab
Teknik/Utveckling
Drift/Förvaltning
Fiber

För de olika avdelningarna finns gruppledare som samordnar det dagliga arbetet utifrån fastslagen arbetsbeskrivning för gruppledare. Det ligger i alla medarbetares ansvar att vara delaktiga i och arbeta för Itsam som helhet.

Inom service har vi navet, vår Servicedesk, som varje dag hanterar ärenden från användare som behöver hjälp eller råd. Serviceteknikerna ger stöd och support på plats hos kommunernas verksamheter. System och Nät ser till att driften fungerar stabilt och säkert. De arbetar förebyggande och har kontroll över nät, system, lagring och servrar.

Strategi och Projekt arbetar med utvecklingsfrågor samt driver projekt för och tillsammans med våra medlemskommuner. Staben är förbundets stödavdelning. I staben ingår också områdena ekonomi, arkiv och dataskyddsombud.

Direktion

Kommunalförbundet Itsam leds av en direktion bestående av politiker som representerar delägarna - kommunerna. Direktionen består av 6 ledamöter och
6 ersättare. Direktionen är förbundets ledning och revisionen utför kontroller av förbundets verksamhet.

Direktionens ordförande
Jacob Käll, Vimmerby kommun

Direktionens vice ordförande
Elisabet Hagström, Ydre kommun