Anslagstavla

Kommunalförbundet Itsams officiella anslagstavla, där justerade protokoll publiceras, samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Överklaga beslut

Många kommunala beslut kan överklagas. Det finns dock olika regler för vem som får överklaga ett beslut. Om du vill överklaga ett kommunalt beslut är det därför viktigt att veta att lagstiftningen skiljer på:

- om du tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär) eller
- om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)

Förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Är du osäker på om du kan överklaga ett beslut kan du vända dig till ärendets handläggare.

Hur, när och till vem överklagar man?

Har du frågor kring hur du överklagar ett kommunalt beslut ska du främst vända dig till den instans som fattat beslutet, till exempel vård- och omsorgsförvaltningen eller bygg- och räddningsnämnden.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt, och också själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga, och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller försörjningsstöd.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till länsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla som finns på kommunens hemsida. (Gäller från 2018-01-01.)

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om den kommer fram till att:

- beslutet inte har tillkommit i laga ordning
- beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
- det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
- beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Klagan till Justitieombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende.

Tänk på att en anmälan till Justitieombudsmannen inte betyder att du också överklagar beslutet. JO:s beslut anses dock i de flesta fall vara vägledande för rättstillämpningen.